Regulamin 32. Biegu Konstytucji 3 Maja

 1. Organizator
  1. Organizatorem 32. Biegu Konstytucji 3 Maja są:
   1. Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem: 0000152754 (dalej jako Fundacja „Maraton Warszawski”),
   2. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka budżetowa m.st. Warszawy; ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, NIP 5262519160, REGON 017189671 (dalej jako SCS Aktywna Warszawa).
  2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48 22) 266-21-00, mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 3 maja 2024 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 11:00. Start może mieć charakter falowy, szczegóły zostaną podane w terminie późniejszym.
  3. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest PZLA.
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bieg3maja.pl.  Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.bieg3maja.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie www.bieg3maja.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 55 minut, liczony od strzału startera.
  2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają osoby, które najpóźniej do 3 maja 2024 r. ukończą 15 lat (urodzone przed 03.05.2009 r.).
  2. Osoby, aktywnie trenujące, które ukończyły w dniu zawodów 13 lat (urodzone przed 03.05.2011 r.), mogą wystartować w biegu tylko za zgodą Organizatora. Organizator może udzielić zgody na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych oraz pisemnej zgody lekarza sportowego. Zgody te muszą być przesłane na adres mailowy info@maratonwarszawski.com najpóźniej do 26.04.2024 r. Nie przesłanie ww. dokumentów skutkuje wykreśleniem z listy startowej, opłata startowa nie będzie zwracana. Zgody te muszą być dostarczone Organizatorowi w oryginale w biurze zawodów, podczas odbioru pakietu startowego.
  3. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów lub skorzystać z opcji Wysyłki Pakietu Startowego (której zasady określone są w rozdziale VI niniejszego regulaminu). Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:
   1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz zdjęcia lub kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.

Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane      w późniejszym terminie.

Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne poza możliwością odbioru wcześniej opłaconych pakietów przez Uczestników spoza Warszawy. Możliwość taka będzie istniała  w godzinach 8:00 – 10:00.

 1. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić dokument tożsamości (akceptujemy legitymację szkolną) oraz „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej (dostępnej w Panelu Biegacza). Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
 2. Jeżeli po pakiet startowy osoby niepełnoletniej zgłosi się rodzic lub osoba upoważniona musi przedstawić kartę startową podpisaną przez Biegacza oraz oświadczenie Rodzica lub Opiekuna, o którym mowa w pkt.4 a także zdjęcie lub kserokopię dokumentu tożsamości Biegacza.
 3. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu (zintegrowany z numerem startowym), agrafki i pamiątkową koszulkę (opcjonalnie, zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 20.04.2024 r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i Organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
 4. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
 5. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Chip do pomiaru czasu jest zintegrowany z numerem startowym. Ingerowanie w chip do pomiaru czasu (zaginanie, odklejanie itp.) lub umieszczenie numeru startowego w innym miejscu niż poziomo z przodu klatki piersiowej może skutkować niewłaściwym działaniem chipa do pomiaru czasu i – w efekcie – brakiem wyniku zawodnika.
 6. Start z nieswoim numerem startowym jest niedozwolony i skutkuje dyskwalifikacją osoby zarejestrowanej.
 7. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres info@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jest to warunek przyznania 50% zniżki w opłacie startowej (pakiet bez koszulki). Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
 8. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy regulamin.
 9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
 10. Zgodnie z wytycznymi PZLA, Uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału
  w 32. Biegu Konstytucji 3 Maja. Wyjątkiem są Uczestnicy narodowości białoruskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce i prześlą skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com. Zawodnicy ci startują nie reprezentując żadnego kraju.
 1. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.bieg3maja.pl i https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 02.05.2024 r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów 32. Biegu Konstytucji 3 Maja (do dnia 02.05.2024 r. włącznie).
  4. Limit uczestników 32. Biegu Konstytucji 3 Maja wynosi 5000 osób w biegu głównym i 200 osób w Nordic Walking. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limitu oraz do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V. 4.
 1. Wysyłka pakietu startowego
  1. Uczestnicy 32. Biegu Konstytucji 3 Maja mogą skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu (zintegrowany z numerem startowym), agrafki i pamiątkową koszulkę – zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych firmy kurierskiej
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego obejmuje wysyłkę numeru startowego z chipem do pomiaru czasu, agrafek i ewentualnie pamiątkowej koszulki (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Gadżety od sponsorów nie są elementem wysyłki pakietów – są wydawane jedynie w Biurze Zawodów podczas osobistego odbioru pakietu startowego.
  5. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35 zł (brutto) za jednego Uczestnika i zawiera wcześniejsze konfekcjonowanie pakietu startowego, zapakowanie go oraz wysłanie za pośrednictwem firmy kurierskiej. Pakiety startowe wysyłane są pojedynczo i nie ma możliwości wysłania więcej niż jednego pakietu startowego w pojedynczej przesyłce.
  6. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 15 kwietnia 2024 r.
  7. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 15 kwietnia 2024 r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 17 kwietnia 2024 r. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  8. Wysyłki będą realizowane na około 10 dni przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 26 kwietnia 2024 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  9. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.
 2. Opłaty
  1. Każdy uczestnik 32. Biegu Konstytucji 3 Maja ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Na opłatę startową składa się pakiet startowy (punkt IV. 4. Regulaminu), a także obsługa zawodnika przed, w trakcie i po zawodach, najem i/lub kupno infrastruktury niezbędnej do organizacji biegu, a także utrzymanie strony internetowej rejestracji online na Zawody oraz strony internetowej Zawodów.

Stawki opłat startowych wynoszą:

 

Koszt opłaty startowej

od 4 kwietnia 2024 r.

do 25 kwietnia 2024 r.

75 zł

W biurze zawodów i on-line (od 26.04 do 02.05.24r)

90 zł

Uczestnik ma także możliwość zamówienia dodatkowych opcji i usług, których ceny wynoszą:

 

Koszt

Koszulka techniczna

59 zł

Wysyłka pakietu startowego

35 zł

Grawerunek na medalu

25 zł

Pula koszulek jest ograniczona. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę techniczną, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranej (nieopłaconej) koszulki ze zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika droga mailową.

Osoby, które dokonały opłaty startowej po 26 kwietnia 2024 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

 1. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
  Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Regulamin PayU.
 2. Osobom urodzonym 03.05.1959 r. lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 25% podstawowej opłaty startowej (pakiet bez koszulki) obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.
 3. Osobom startującym na wózkach z napędem bezpośrednim. Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% stawki obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej, pod warunkiem przesłania na adres info@maratonwarszawski.com skanu dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.bieg3maja.pl. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem telefonicznie: (+48 22) 266-21-00 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
 5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
 6. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Uczestnikom, będącym konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 7. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na inną osobę, przeniesieniu na inny bieg w przyszłości ani wymianie na voucher.
 8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.

Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

 1. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 1. Depozyty, wyżywienie
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zdeponowane rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed biegiem i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
  3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pakiet regeneracyjny na mecie (napój i przekąska).
 2. Punkty kontrolne
  1. Na trasie biegu będą się znajdować punkty kontrolne pomiaru czasu.
  2. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 3. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas 32. Biegu Konstytucji 3 Maja prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacja mieszkańców Warszawy kobiet / mężczyzn
   4. Klasyfikacja zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji)

Zwodnicy startujący w kategorii Nordic Walking są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji.

 1. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
 2. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (mieszkańców Warszawy) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).
 3. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 4. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.bieg3maja.pl bezpośrednio po biegu.
 5. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 5 maja 2024 r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 18 maja 2024 r.
 6. Dyplom (certyfikat) ukończenia 32. Biegu Konstytucji 3 Maja do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.bieg3maja.pl najpóźniej po upływie 21 dni od imprezy.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 1. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 32. Biegu Konstytucji 3 Maja otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych
   w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 2. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XII. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie reklamacje Uczestnik wnosi do 7 dni od daty odebrania pakietu startowego. Uczestnik po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Uczestnik odpowiedź na reklamację otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jej wniesienia.
  2. Przebywanie na trasie 32. Biegu Konstytucji 3 Maja bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.
   W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  3. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
  4. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  5. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.
  7. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski” i SCS Aktywna Warszawa, udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu Konstytucji 3 Maja w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski” i SCS Aktywna Warszawa, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  11. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi
   32. Biegu Konstytucji 3 Maja. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
  13. Uczestników biegu i osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz zachowań wzywających do przemocy oraz noszenia i prezentowania symboli nawołujących do agresji lub popierających działania wojenne. Osoby łamiące zakaz będą usuwane z trasy i terenu wydarzenia.
  14. Uczestnik i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych pomiędzy nimi
   w sposób polubowny, w szczególności możliwe jest skorzystanie z mediacji.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu 32. Biegu Konstytucji 3 Maja

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt
z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

a.                   świadczenia usług drogą elektroniczną:

         wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu

b.                  wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:

         Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)

         publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników

         dostarczania usług płatniczych

         przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com

         obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

         kontaktu z Tobą

         umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)

c.                   wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:

         w celach podatkowych i rachunkowych

d.                  w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:

         prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług

         obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz

         kontaktu z Tobą

         przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

e.                   na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:

         przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.