Regulamin 31. Biegu Konstytucji 3 Maja

 1. Organizator
  1. Organizatorem 31. Biegu Konstytucji 3 Maja są:
   1. Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem: 0000152754 (dalej jako Fundacja „Maraton Warszawski”),
   2. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka budżetowa m.st. Warszawy; ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, NIP 5262519160, REGON 017189671 (dalej jako SCS Aktywna Warszawa).
  2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48 22) 266-21-00, mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 3 maja 2023 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 10:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od strzału startera. Start zawodników w kategorii Nordic Walking nastąpi o godzinie 10:05.
  3. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest PZLA.
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.bieg3maja.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.bieg3maja.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych
   dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie www.bieg3maja.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 55 minut, liczony od strzału startera.
  2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 3 maja 2023 r. ukończą 13 lat (urodzone przed 04.05.2010 r.).
  2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów lub skorzystać z opcji Wysyłki Pakietu Startowego (której zasady określone są w rozdziale VI niniejszego
   regulaminu). Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:
   1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz zdjęcia lub kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

   Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.
   Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podane w późniejszym terminie.
   Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne poza możliwością odbioru wcześniej opłaconych pakietów przez Uczestników spoza Warszawy. Możliwość taka będzie istniała w godzinach 7:00 – 9:00.

  3. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze
   Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
  4. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu (zintegrowany z numerem startowym), agrafki i pamiątkową koszulkę (opcjonalnie, zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 20.04.2023 r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i Organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
  5. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Chip do pomiaru czasu jest zintegrowany z numerem startowym. Ingerowanie w chip do pomiaru czasu (zaginanie, odklejanie itp.) lub umieszczenie numeru startowego w innym miejscu niż poziomo z przodu klatki piersiowej może skutkować niewłaściwym działaniem chipa do pomiaru czasu i – w efekcie – brakiem wyniku
   zawodnika.
  7. Organizator dopuszcza start zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim. Zawodnicy ci, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w którym wyrażą wolę startu na wózku, powinni przesłać na adres info@maratonwarszawski.com skan dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – jest to warunek przyznania 50% zniżki w opłacie startowej (pakiet bez koszulki). Organizator nie dopuszcza startu zawodników na wózkach: z napędem pośrednim (np. hand-bike) oraz typu rim-push.
  8. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy regulamin.
  9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
  10. Zgodnie z wytycznymi PZLA, Uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału w 31. Biegu Konstytucji 3 Maja. Wyjątkiem są Uczestnicy narodowości białoruskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce i prześlą skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com. Zawodnicy ci startują nie reprezentując żadnego kraju.
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: www.bieg3maja.pl i https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 02.05.2023 r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów 31. Biegu Konstytucji 3 Maja (do dnia 02.05.2023 r. włącznie), z zastrzeżeniem że łączna pula numerów startowych dla osób rejestrujących się po 28.04.2023 r. oraz dostępnych w Biurze Zawodów wynosi 200.
  4. Limit uczestników 31. Biegu Konstytucji 3 Maja wynosi 4000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punktach V. 3. oraz V. 4.
 6. Wysyłka pakietu startowego
  1. Uczestnicy 31. Biegu Konstytucji 3 Maja mogą skorzystać z możliwości wysyłki Pakietu Startowego.
  2. Wysyłka Pakietu Startowego polega na przesłaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Parcel Polska Sp. z o.o. http://www.dhl.com/pl-pl przesyłki zawierającej Pakiet Startowy (numer startowy, chip do pomiaru czasu (zintegrowany z numerem startowym), agrafki i pamiątkową koszulkę –
   zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego) na adres wskazany przez Uczestnika, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia krajowych usług przewozowych i pocztowych DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
  3. Wysyłka Pakietu Startowego realizowana jest wyłącznie na terytorium Polski.
  4. Wysyłka Pakietu Startowego jest opcją dodatkowo płatną. Opłata za Wysyłkę Pakietu Startowego wynosi 35 zł (brutto) za jednego Uczestnika. Pakiety startowe wysyłane są pojedynczo i nie ma możliwości wysłania więcej niż jednego pakietu startowego w pojedynczej przesyłce.
  5. Zamawianie i opłacanie opcji wysyłki pakietu startowego możliwe jest do 17 kwietnia 2023 r.
  6. Warunkiem wysyłki pakietu startowego jest posiadanie numeru startowego (nadawanego po zaksięgowaniu opłaty startowej) najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2023 r. oraz przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia podpisanej Karty Startowej na adres wysylka@maratonwarszawski.com. Termin przesyłania ww. dokumentów upływa 20 kwietnia 2023 r. W przypadku niedostarczenia
   wymaganych dokumentów, pakiet startowy można odebrać w Biurze Zawodów na standardowych zasadach, zaś opłata za wysyłkę nie jest zwracana.
  7. Wysyłki będą realizowane na około dwa tygodnie przed Biegiem. W przypadku nieotrzymania przesyłki do dnia 26 kwietnia 2023 r., Uczestnik powinien zgłosić ten fakt Organizatorowi pod adresem wysylka@maratonwarszawski.com.
  8. Uczestnik korzystający z opcji wysyłki nie ma obowiązku weryfikacji w Biurze Zawodów.
 7. Opłaty
  1. Każdy uczestnik 31. Biegu Konstytucji 3 Maja ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego). Na opłatę startową składa się pakiet startowy (punkt IV. 4. Regulaminu), a także obsługa zawodnika przed, w trakcie i po zawodach, najem i/lub kupno infrastruktury niezbędnej do organizacji biegu, a także utrzymanie strony internetowej rejestracji online na Zawody oraz strony internetowej Zawodów.
   Stawki opłat startowych wynoszą:
    Koszt opłaty startowej
   od 5 kwietnia 2023 r.
   do 23 kwietnia 2023 r.
   65 zł
   od 24 kwietnia 2023 r.
   do 2 maja 2023 r.
   75 zł

   Uczestnik ma także możliwość zamówienia dodatkowych opcji i usług, których ceny wynoszą:

    Koszt
   Koszulka techniczna39 zł
   Wysyłka pakietu startowego35 zł
   Grawerunek na medalu25 zł

   Pula koszulek jest ograniczona. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę techniczną, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranej (nieopłaconej) koszulki ze
   zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika droga mailową.
   Osoby, które dokonały opłaty startowej po 26 kwietnia 2023 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

  2. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
   Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. Regulamin PayU.
  3. Osobom urodzonym 03.05.1958 r. lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 25% podstawowej opłaty startowej (pakiet bez koszulki) obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.
  4. Osobom startującym na wózkach z napędem bezpośrednim Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% stawki obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej, pod warunkiem przesłania na adres info@maratonwarszawski.com skanu dokumentu potwierdzającego
   niepełnosprawność.
  5. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie www.bieg3maja.pl. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem telefonicznie: (+48 22) 266-21-00 lub
   mailowo: info@maratonwarszawski.com
  6. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  7. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287) Uczestnikom, będącym konsumentami w rozumieniu art. 22 1 k.c. nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
  8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na inną osobę, przeniesieniu na inny bieg w przyszłości ani wymianie na voucher.
  9. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu.
   Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i
   przesyłania faktur w formie papierowej.
  10. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 8. Depozyty, wyżywienie
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zdeponowane rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów
   wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed biegiem i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
  3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pakiet regeneracyjny na mecie (napój i owoc lub przekąska).
 9. Punkty kontrolne
  1. Na trasie biegu będą się znajdować punkty kontrolne pomiaru czasu.
  2. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 10. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas 31. Biegu Konstytucji 3 Maja prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacja zawodników na wózkach z napędem bezpośrednim (zawodnicy ci są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji)

   Zawodnicy startujący w kategorii Nordic Walking są wyłączeni z pozostałych klasyfikacji.

  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że
   jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała.
  4. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie www.bieg3maja.pl bezpośrednio po biegu
  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 5 maja 2023 r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 18 maja 2023 r.
  7. Dyplom (certyfikat) ukończenia 31. Biegu Konstytucji 3 Maja do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony www.bieg3maja.pl najpóźniej po upływie 21 dni od imprezy.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 11. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 31. Biegu Konstytucji 3 Maja otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe statuetki.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 12. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XII. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 13. Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie reklamacje Uczestnik wnosi do 7 dni od daty odebrania pakietu startowego. Uczestnik po odebraniu pakietu startowego powinien sprawdzić czy ten jest kompletny. Uczestnik odpowiedź na reklamację otrzyma niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od jej wniesienia.
  2. Przebywanie na trasie 31. Biegu Konstytucji 3 Maja bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  3. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura
   Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
  4. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  5. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.
  7. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  8. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  9. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji,
   w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski” i SCS Aktywna Warszawa, udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu Konstytucji 3 Maja w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski” i SCS Aktywna Warszawa, na promocyjnych materiałach drukowanych
   Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  11. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko
   biegowe) bez zgody Organizatora.
  12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi 31. Biegu Konstytucji 3 Maja. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub
   niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
  13. Uczestników biegu i osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz zachowań wzywających do przemocy oraz noszenia i prezentowania symboli nawołujących do agresji lub popierających działania wojenne. Osoby łamiące zakaz będą usuwane z trasy i terenu wydarzenia.
  14. Uczestnik i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych pomiędzy nimi w sposób polubowny, w szczególności możliwe jest skorzystanie z mediacji.
 14. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego (SARS-CoV-2)
  1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
   1. zmiany daty biegu
   2. zmiany godziny biegu
   3. wprowadzenia podziału rezygnacji z podziału biegu na tury i/lub fale startowe
   4. zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli)
   5. wprowadzenia limitu uczestników
   6. wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren miasteczka maratońskiego, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie miasteczka biegowego, itp.)
   7. zmiany liczby i zaopatrzenia punktów odświeżania / odżywiania

   oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

  2. O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), Organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej www.bieg3maja.pl. O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału w biegu, Organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.
  3. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, Organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, Organizator może kierować się takimi przesłankami jak: wybrana ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie), status szczepienia przeciw SARS-CoV-2 oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.
  4. W przypadku zmiany terminu biegu (pkt. XIV. 1. i.) lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu (pkt. XIV. 3.), uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona (w przypadku
   przenoszenia opłaty z innego biegu lub innego uczestnika – środki pozostają do wykorzystania na inny bieg w przyszłości). Za zmianę terminu nie uważa się rozegranie biegu w kilku turach – o ile część z nich zostanie przeprowadzona w pierwotnie planowanym dniu. Inne zmiany organizacyjne
   nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu 31. Biegu Konstytucji 3 Maja

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja "Maraton Warszawski" z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z
administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
a. świadczenia usług drogą elektroniczną:
 wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
b. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
 Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę
rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie,
opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
 publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
 dostarczania usług płatniczych
 przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę
rejestracja.maratonwarszawski.com
 obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 kontaktu z Tobą
 umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku
rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
 w celach podatkowych i rachunkowych
d. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji "Maraton Warszawski":
 prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
 obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
 kontaktu z Tobą
 przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
e. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
 przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.