Regulamin 30. Biegu Konstytucji 3 Maja

 1. Organizator
  1. Organizatorem 30. Biegu Konstytucji 3 Maja są:
   1. Fundacja „Maraton Warszawski”; ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa, NIP 9521913280, REGON 015438288 (dalej jako Fundacja „Maraton Warszawski”),
   2. Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka budżetowa m.st. Warszawy; ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, NIP 5262519160, REGON 017189671 (dalej jako SCS Aktywna Warszawa).
  2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: (+48 22) 266-21-00, mailowo: info@maratonwarszawski.com lub korespondencyjnie: Fundacja „Maraton Warszawski”, ul. Grochowska 8c, 04-217 Warszawa
 2. Termin i miejsce
  1. Bieg odbędzie się w dniu 3 maja 2022 roku w Warszawie.
  2. Start biegu nastąpi o godzinie 11:00. Linia startu zostanie zamknięta po ok. 5 minutach od strzału startera. Start zawodników w kategorii Nordic Walking nastąpi o godzinie 11:05.*
  3. Długość trasy: 5 km. Trasa posiada atest PZLA.
  4. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej bieg3maja.pl. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie www.bieg3maja.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
  5. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
  6. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany godziny startu, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając stosowną informację na stronie bieg3maja.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań.
 3. Limit czasu
  1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut, liczony od strzału startera.
  2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
  3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.
 4. Uczestnictwo
  1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do 3 maja 2022 r. ukończą 13 lat (urodzone przed 03.05.2009 r.).
  2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji można dokonać:
   1. osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
   2. przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (do pobrania ze strony internetowej na około dwa tygodnie przed biegiem) oraz zdjęcia lub kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.

   Adres Biura Zawodów zostanie podany w późniejszym terminie.
   Adres Biura Zawodów: Legia Tenis & Golf, ul. Myśliwiecka 4a*
   Godziny pracy Biura Zawodów zostaną podany w późniejszym terminie.
   Godziny pracy Biura Zawodów:
   29 kwietnia 2022 (piątek) – 14:00 – 20:00
   30 kwietnia 2022 (sobota) – 10:00 – 18:00
   2 maja 2022 (poniedziałek) – 10:00 – 18:00*
   Uwaga! W dniu biegu, Biuro Zawodów nie będzie czynne poza możliwością odbioru wcześniej opłaconych pakietów przez Uczestników spoza Warszawy. Możliwość taka będzie istniała  w godzinach 8:00 – 10:00.*

  3. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział w biegu.
  4. W Biurze Zawodów uczestnicy otrzymują pakiety startowe, zawierające m.in.: numer startowy, chip do pomiaru czasu, agrafki i pamiątkową koszulkę (zgodnie z wybraną opcją pakietu startowego). Koszulki w Biurze Zawodów będą wydawane zgodnie z wcześniejszą deklaracją. Rozmiar koszulki należy wybrać w formularzu zgłoszeniowym. Zmiana rozmiaru koszulki możliwa jest poprzez edycję formularza zgłoszeniowego, jednak nie dłużej niż do 26.04.2022 r. Pula koszulek w danym rozmiarze jest ograniczona i Organizator nie gwarantuje jej dostępności przez cały czas.
  5. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
  6. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
  7. Organizator, ze względu na ukształtowanie trasy, nie dopuszcza startu zawodników na wózkach inwalidzkich.
  8. Uczestników biegu obowiązują przepisy PZLA, World Athletics oraz niniejszy regulamin.
  9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
  10. Zgodnie z wytycznymi PZLA, Uczestnicy reprezentujący Rosję i Białoruś wykluczeni są z udziału w 30. Biegu Konstytucji 3 Maja. Wyjątkiem są Uczestnicy narodowości białoruskiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce i prześlą skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com. Zawodnicy ci startują nie reprezentując żadnego kraju.**
 5. Zgłoszenia
  1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronach internetowych: bieg3maja.pl i https://rejestracja.maratonwarszawski.com/.
  2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
  3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 02.05.2022 r. Zapisanie się do biegu będzie możliwe również osobiście w Biurze Zawodów 30. Biegu Konstytucji 3 Maja (do dnia 02.05.2022 r. włącznie).
  4. Limit uczestników 30. Biegu Konstytucji 3 Maja wynosi 2500 3200** osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników wskazanych w punkcie V. 4.
 6. Opłaty
  1. Każdy uczestnik 30. Biegu Konstytucji 3 Maja ponosi koszty opłaty startowej (wpisowego).
   Stawki opłat startowych wynoszą:
   pakiet podstawowy (bez koszulki) pakiet z koszulką techniczną
   65 zł 94 zł

   Pula koszulek technicznych jest ograniczona. Jeżeli uczestnik wybrał w formularzu zgłoszeniowym koszulkę techniczną, nie wniósł opłaty startowej w ciągu 7 dni od wysłania zgłoszenia, a stan wolnych koszulek jest niski, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wybranej (nieopłaconej) koszulki ze zgłoszenia, o czym poinformuje uczestnika droga mailową.
   Osoby, które dokonały opłaty startowej po 26 kwietnia 2022 r. i nie otrzymały potwierdzenia nadania numeru startowego muszą w biurze zawodów okazać potwierdzenie nadania przelewu.

  2. Opłaty startowej można dokonać online (z profilu rejestracyjnego) za pośrednictwem serwisu https://www.payu.pl/
   Za rozliczanie i bezpieczeństwo płatności online odpowiada PayU S.A.; ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012.
  3. Osobom urodzonym 03.05.1957 r. lub wcześniej Organizator przyznaje zniżkę w opłacie startowej w wysokości 50% podstawowej opłaty startowej (pakiet bez koszulki) obowiązującej w momencie wnoszenia opłaty startowej.
  4. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku uczestnika na liście startowej na stronie bieg3maja.pl. Jeżeli po upływie 7 dni numer startowy nie pojawi się, uczestnik zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem telefonicznie: (+48 22) 266-21-00 lub mailowo: info@maratonwarszawski.com
  5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia lub przelewu z winy poczty lub banku.
  6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Uczestnik, do 26 kwietnia 2022 r., ma możliwość zadeklarowania rezygnacji ze startu i przeniesienia opłaty:
   1. na inną imprezę Fundacji „Maraton Warszawski” – środki pozostają na profilu uczestnika, z możliwością wykorzystania po zapisaniu się na inny bieg
   2. na innego zawodnika – nowego uczestnika obowiązują aktualne stawki opłaty startowe, zaś w przypadku gdy wpłacona kwota jest wyższa od kwoty nowego zgłoszenia – nadwyżka pozostaje na profilu rezygnującego uczestnika

   Wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 20 zł tytułem kosztów operacyjnych.

  7. Osoby, które chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zgłoszeniowym i wpisać wymagane dane potrzebne do wystawienia dokumentu. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty i zostanie udostępniona do pobrania z profilu danego uczestnika w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym miała miejsce wpłata.
   Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.
   Zaznaczając opcję Faktura, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
  8. W celu otrzymania faktury Pro-Forma, należy przesłać: dane do faktury, liczbę oraz listę zawodników (z numerami zgłoszeń) wraz z informacją o wybranej opcji pakietu startowego na adres ksiegowosc@maratonwarszawski.com. Faktury Pro-Forma wystawiane są za start co najmniej dwóch uczestników (nie ma możliwości otrzymania Pro-Formy za start pojedynczej osoby).
 7. Depozyty, wyżywienie
  1. Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Zdeponowane rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę. Uwaga! zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
  2. Przed biegiem i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni.
  3. Wszyscy uczestnicy biegu otrzymują pakiet regeneracyjny na mecie (napój i owoc).
 8. Punkty kontrolne
  1. Na trasie biegu będą się znajdować punkty kontrolne pomiaru czasu.
  2. Obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający lub zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 9. Klasyfikacje i wyniki
  1. Podczas 30. Biegu Konstytucji 3 Maja prowadzone będą następujące klasyfikacje:
   1. Klasyfikacja generalna
   2. Klasyfikacje generalne kobiet / mężczyzn
   3. Klasyfikacja mieszkańców Warszawy kobiet / mężczyzn*

   Zawodnicy startujący w kategorii Nordic Walking są wyłączeni z powyższych klasyfikacji.*

  2. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu. Na trasie biegu znajdować się będą maty kontrolne, które odnotowują pojawienie się uczestnika w danym punkcie. Brak odczytu pojawienia się uczestnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację uczestnika.
  3. Klasyfikacja generalna odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu). Wyjątkiem jest pierwszych 50 osób przekraczających linię mety – są oni klasyfikowani na podstawie czasów oficjalnych (brutto – od strzału startera), z zastrzeżeniem że jeżeli wśród pierwszych 50 osób na mecie nie będzie co najmniej 3 mężczyzn i 3 kobiet, liczba 50 osób zostanie zwiększona tak aby je obejmowała. Wszystkie klasyfikacje dodatkowe (mieszkańców Warszawy) odbywają się na podstawie czasów rzeczywistych (netto – liczonych od przekroczenia linii startu).*
  4. W wynikach końcowych biegu każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
  5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie bieg3maja.pl bezpośrednio po biegu.
  6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 5 maja 2022 r do godz. 18.00 na adres mailowy info@maratonwarszawski.com. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 96 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 17 maja 2022 r.
  7. Dyplom (certyfikat) ukończenia 30. Biegu Konstytucji 3 Maja do samodzielnego wydrukowania będzie gotowy do pobrania za pośrednictwem strony bieg3maja.pl najpóźniej po upływie 14 dni od imprezy.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.
 10. Nagrody
  1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą 30. Biegu Konstytucji 3 Maja otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
  2. Zdobywcy miejsc I -III w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe puchary.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych i rzeczowych w wybranych przez siebie kategoriach i klasyfikacjach.
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Przetwarzanie danych, o którym mowa w punkcie XI. 1. obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości i nazwy klubu.
  3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku numer 1 do niniejszego regulaminu.
 12. Postanowienia końcowe
  1. Przebywanie na trasie 30. Biegu Konstytucji 3 Maja bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami dziecięcymi bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolony jest również bieg z psem. Na trasie mogą znajdować się jedynie pojazdy Organizatora (rowery, motocykle, samochody) z ważną przepustką wydaną przez Organizatora.
  2. W celu otrzymania indywidualnej zgody na start z wózkiem dziecięcym, Uczestnik powinien przesłać skan OŚWIADCZENIA na adres info@maratonwarszawski.com oraz dostarczyć jego oryginał do Biura Zawodów podczas odbioru pakietu startowego.
  3. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
  4. Organizator zapewnia każdemu z uczestników ubezpieczenie NW na czas trwania biegu.
  5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu Organizatora.
  6. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
  7. Po zakończeniu biegu może zostać przeprowadzona wyrywkowa kontrola antydopingowa, której wyznaczony przez Komisję uczestnik musi się bezwzględnie poddać.
  8. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Fundacji „Maraton Warszawski” i SCS Aktywna Warszawa, udostępniania sponsorom oraz partnerom 30. Biegu Konstytucji 3 Maja w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Fundacji „Maraton Warszawski” i SCS Aktywna Warszawa, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
  10. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów / partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.
  11. Uczestników biegu i osoby przebywające na terenie wydarzenia obowiązuje zakaz zachowań wzywających do przemocy oraz noszenia i prezentowania symboli nawołujących do agresji lub popierających działania wojenne. Osoby łamiące zakaz będą usuwane z trasy i terenu wydarzenia.
  12. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi 30. Biegu Konstytucji 3 Maja. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania – wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.
 13. Szczególne regulacje związane z obowiązującym stanem epidemii (SARS-CoV-2)
  1. Organizatorowi przysługuje prawo do:
   1. zmiany daty biegu
   2. zmiany godziny biegu
   3. wprowadzenia podziału rezygnacji z podziału biegu na tury i/lub fale startowe
   4. zmiany trasy biegu (w tym rozegrania biegu na pętli)
   5. wprowadzenia limitu uczestników
   6. wprowadzenia dodatkowych obostrzeń i wymogów sanitarnych (jak np. konieczność poddania się pomiarowi temperatury ciała przy wejściu na teren miasteczka maratońskiego, konieczność wypełnienia oświadczenia dotyczącego niestwierdzenia zakażenia, braku objawów infekcji oraz niepodleganiu obowiązkowej kwarantannie, konieczność zakrywania ust i nosa na terenie miasteczka maratońskiego, itp.)
   7. zmiany liczby i zaopatrzenia punktów odświeżania / odżywiania

   oraz podjęcia innych niezbędnych działań mających na celu zapewnienie możliwości przeprowadzenia biegu w świetle obowiązujących przepisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego uczestnikom i obsłudze.

  2. O wprowadzonych zmianach (w tym zmianach regulaminu), Organizator będzie informował na bieżąco na stronie internetowej bieg3maja.pl. O kluczowych zmianach dotyczących ew. możliwości udziału w biegu, Organizator poinformuje poszczególnych uczestników za pomocą wiadomości e-mail i/lub SMS.
  3. W przypadku konieczności ograniczenia liczby uczestników biegu poniżej liczby już zgłoszonych osób, Organizator ogłosi zasady przydzielania miejsc w biegu. Przy ustalaniu zasad, Organizator może kierować się takimi przesłankami jak: wybrana ścieżka rejestracji, potwierdzenie chęci uczestnictwa (w określonym terminie), status szczepienia przeciw SARS-CoV-2 oraz kolejność zgłoszeń. Organizator może również zdecydować o przeprowadzeniu losowania.
  4. W przypadku zmiany terminu biegu (pkt. XIII. 1. i.) lub ograniczenia liczby uczestników skutkującym brakiem możliwości udziału w biegu (pkt. XIII. 3.), uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty startowej. Zwrot następuje w analogiczny sposób jak opłata została wniesiona (w przypadku przenoszenia opłaty z innego biegu lub innego uczestnika – środki pozostają do wykorzystania na inny bieg w przyszłości). Za zmianę terminu nie uważa się rozegranie biegu w kilku turach – o ile część z nich zostanie przeprowadzona w pierwotnie planowanym dniu. Inne zmiany organizacyjne nie są podstawą do ubiegania się o zwrot opłaty startowej.

* zmiana z dnia 2022/04/14

** zmiana z dnia 2022/04/25

Załącznik nr 1 do
Regulaminu 30. Biegu Konstytucji 3 Maja

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja „Maraton Warszawski” z siedzibą w Warszawie przy ul. Brylantowej 15, 05-077 Warszawa (NIP: 9521913280, REGON: 015438288, KRS: 0000152754). Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@maratonwarszawski.com

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

świadczenia usług drogą elektroniczną:

  • wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu
 1. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu:
  • Twojego uczestnictwa w biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com (przygotowanie pakietu startowego, ubezpieczenie, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
  • publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
  • dostarczania usług płatniczych
  • przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę rejestracja.maratonwarszawski.com
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • umożliwieniu kontaktu z Tobą wspieranej przez Ciebie organizacji charytatywnej (w przypadku rejestracji charytatywnej #BiegamDobrze)
 2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • w celach podatkowych i rachunkowych
 3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji „Maraton Warszawski”:
  • prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
  • obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
  • kontaktu z Tobą
  • przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
 4. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
  • przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)

Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do Twojego udziału w biegu jak i prowadzenia Twojego konta na stronie rejestracja.maratonwarszawski.com.

Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracja.maratonwarszawski.com oraz udziału w biegach na które zapiszesz się przez Stronę.

Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.

Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

 Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.